Skład Katedry

W Katedrze Ekofilozofii UKSW pracują następujące osoby: