Konferencje

Znaczącym osiągnięciem naukowym Katedry Ekofilozofii UKSW (KEF) jest działalność na rzecz integracji zarówno krajowego, jak i międzynarodowego środowiska naukowego zaangażowanego w prace badawcze nad kwestią ekologiczną. Integracja ta dokonuje się m.in. głównie dzięki organizacji dwóch cykli konferencji naukowych. KEF rokrocznie organizuje ogólnopolskie lub międzynarodowe konferencje z cyklu „Filozofia Zrównoważonego Rozwoju” oraz „Ekologia Humanistyczna”. 

Ponadto w ramach działalności naukowej Katedry Ekofilozofii zorganizowano kilka ważnych konferencji naukowych poza konferencjami cyklicznymi. Do najważniejszych z nich należą:

  1. International Conference “Man and the Environment. Man’s Return to the Lost Oἶκος (Oikos)” (UKSW – Warsaw 12.03.2014).
  2. International Conference “Man and the Environment. Restoration of the Ravaged Oἶκος (Oikos)” (UKSW – Warsaw 29.10.2014).
  3. Konferencja naukowa pt. „Ekologiczne przesłanie encykliki Laudato si’ Ojca Świętego Franciszka” (UKSW – Warszawa 21.10.2015).
  4. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Encyklika Laudato si’ inspiracją badań i działań w zakresie ochrony przyrody” (Warszawa – UKSW, 16.03.2016 r.). Konferencja została zorganizowana przy współudziale Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW oraz Urzędu m.st. Warszawy.
  5. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30. lat od ogłoszenia Raportu Brundtland” (UKSW – Warszawa, 20.03.2017). Konferencja została zorganizowana we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju i Urzędem m.st. Warszawy.
  6. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Turystyka w świetle zasady zrównoważonego rozwoju” (UKSW – Warszawa, 14.11.2017). Konferencja została zorganizowana przy współpracy Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.