Zgłaszanie referatów

Sposób zgłaszania referatu

Warunkiem wygłoszenia referatu podczas konferencji jest zgłoszenie propozycji poprzez wypełnienie formularza, w ramach którego należy przedstawić abstrakt referatu (do 2 tys. znaków). Abstrakty będą oceniane przez specjalistów. W zależności od ilości zgłoszeń organizatorzy rezerwują sobie prawo do wyboru tych propozycji, spośród pozytywnie ocenionych abstraktów, które najlepiej przystają do tematyki konferencji i zapewniają równomierny podział na sekcje tematyczne. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmuje Komitet Naukowy konferencji.

Zgłoszone referaty będą oceniane wg następujących kryteriów:

  • Zgodność treści z tytułem wystąpienia – 0-5 pkt.
  • Ocena problematyki (sposób przedstawienia problemu i sformułowania celu) – 0-10 pkt.
  • Ocena metodologiczna abstraktu (ocena wewnętrznej struktury referatu) – 0-10 pkt.
  • Ocena wartości merytorycznej (stopień oryginalności i aktualności pracy; wkład w rozwój zagadnienia) – 0-50 pkt.
  • Zgodność tematyki referatu z problematyką konferencji – 0-25 pkt.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100, warunkiem pozytywnej oceny abstraktu jest uzyskanie minimum 60 pkt.


Formularz zgłoszenia referatu

Aby zgłosić referat należy kliknąć na przycisk poniżej

Należy pamiętać, że zgłaszany abstrakt nie może przekroczyć 2000 znaków (w tym spacje). W przypadku przekroczenia tego limitu nie będzie możliwe zgłoszenie referatu.